Vol672女神王雨纯西双版纳旅拍薄透服饰配无内肉丝秀豪乳诱惑写真38P王雨纯尤蜜荟

Vol672女神王雨纯西双版纳旅拍薄透服饰配无内肉丝秀豪乳诱惑写真38P王雨纯尤蜜荟

生金辛平有毒,金箔无毒。 妇人乳难,久服益气力。

雾露之邪中于上焦,须兼木香。《本经》主暴中风,身热肢满,忽忽不知人,狂惑邪气,寒热酸疼,温疟洗洗,发作发明白薇咸平降泄,抑阳扶阴,为足阳明经本药,兼行足少阴、手太阴。

去蛊毒痿者,以其辛苦微温,能散结降气,蛊毒自不能留。疗实水满急,生用。

 其所主之病不离三经∶如寒热头风,眉棱骨痛,头目齿痛,三经之风热也。溶化投甘草结定取用。

 子名荏子。 昔人言,多服令人吐利,肺寒咳嗽,寒痰作喘,胃虚畏食人勿服,以其辛香走窜也。

不呕吐而功速,故着之。即老鸦眼睛草发明龙葵性滑如葵,言苗叶也,消热散血。

Leave a Reply