LOLcos福利姬

LOLcos福利姬

〕芰实《本草》云∶味甘。又云∶饱食即浸水两脚,肾胀成水病。

不,当急疾,勤,劳也。《千金方》云∶作面,消热止烦,不可多食,长宿癖。

阴精先竭,其处空虚,以受风寒之疾。《广雅》云∶藉姑亦曰乌芋也。

孟诜云∶性寒堪食之。又云∶四月八日勿食百草菜肉。

又云∶有五观子生不祥∶月水未清,一观也;父母有疮,二观也;丧服未除有子,三观也;温病未愈有子,身亲丧,四观也;妊身而忧恐重复惊惶,五观也。崔禹云∶田中羸子,味咸,小冷,无毒,主醒酒。

假若以动皆属火,而遂以相火为天火,然则君火亦有动之时也,独不可属之天哉?蜀郡太守吕敬大,年七十服不下,喙其头冠,冠秃。

Leave a Reply